business art technology
inspiring contents reflecting electronic media

[home] [conference documentation] [about_bat] [our_friends]


TCWC@BAT - home of the Toilet Computer TC

Toalettpapper
Nya handdukar
Tvål


I det fall att du önskar annan service, vänligen maila till info@bat.se
Åter till WCs hemsida


Updated by Richard, 1997-05-14